Castellano | Euskera

Gipuzkoako Badminton Federakuntza

Estatutuak

I. IZENBURUA
XEDAPEN OROKORRAK

1. ARTIKULUA

Gipuzkoako BADMINTONA Federazioak irabazi asmorik ez duen entitatea da. Nortasun juridikoa eta jarduteko ahalmena du, eta kirolari, kirol elkarte, teknikari eta epaileak biltzen ditu bere baitan, Gipuzkoako Lurralde Historikoan BADMINTONA ren modalitate desberdinak praktikatzeko eta sustatzeko.

2. ARTIKULUA

Gipuzkoako BADMINTONA Federazioak lege-arau hauek ditu gidari: 1998ko ekainaren 11ko 14/1998 Legea, Euskadiko kirolarena; 2006ko urtarrilaren 31ko 16/2006 Dekretua, Euskadiko kirol federazioena; Legea garatzen duten gainerako xedapenak; estatutu hauek; berariaz prestatutako araudiak; eta bere organoek baliotasunez hartutako erabakiak.

3. ARTIKULUA

Helbide honetan du egoitza Gipuzkoako BADMINTONA Federazioak: ANOETA PASEALEKUA 5, DONOSTIA, 20014, GIPUZKOA.

4. ARTIKULUA

Gipuzkoako BADMINTONA Federazioak Gipuzkoako Lurralde Historikoko BADMINTONA jarduera eta lehiaketa ofizialak eta, kasuan kasu, modalitate horretan antolatzen edo zehazten diren diziplinak sustatu, bultzatu, baimendu, antolatu eta zuzentzen ditu, Euskadiko BADMINTONA Federazioari dagozkion eskumenen nahiz Gipuzkoatik kanpo gauzatu ditzakeen jardueren kaltetan izan gabe. 

5. ARTIKULUA

Gipuzkoako BADMINTONA Federazioa Euskadiko BADMINTON Federazioko kide da.

Gipuzkoako BADMINTONA Federazioak bere modalitateari dagokion Gipuzkoako kirol federatua ordezkatzen du Euskal Autonomia Erkidegoan.

6. ARTIKULUA

Bere helburuak lortzeko, eginkizun hauek beteko ditu Federazioak:

 1. Kirol jarduera federatua antolatzea bere lurralde eremuan.
 2. BADMINTONA kirol-modalitateko lehiaketa ofizialak eta jarduerak antolatzea Gipuzkoako lurralde historikoan.
 3. Parte hartzeko eta lehiatzeko bere arauak ezartzea, nahiz eta behar denean lurralde eremu zabalagoko federazioek emandako arauak ere bete beharko dituen.
 4. BADMINTONA modalitateko ordezkaria izatea EAE mailan.
 5. Federazioaren BADMINTONA baimenak tramitatzea, gero Euskadiko BADMINTONA Federazioak baimen horiek eman ditzan, azken horrek ezarritako betebeharrei eta prozedurari jarraiki.
 6. Bere jarduera aurrera eramaterakoan sortzen diren kirol gatazken berri jakitea eta haiek ebaztea, organo judizialen eta arbitralen eskumenaren kaltetan izan gabe.
 7. Bere arauak betearaztea eta diziplinako ahalmena haien arabera erabiltzea.
 8. Euskadiko BADMINTONA Federazioarekin batera lan egitea debekatuta dauden botika gaiak eta multzoak eta kirolean arauz kanpokoak diren metodoak erabil ez daitezen aurre neurriak hartzen, erabilera horiek ikuskatzen eta zigortzen, berariaz ezarriko den araudiaren arabera.
 9. BADMINTONA kirol-modalitateko teknikariak eta epaileak prestatzen laguntzea, helburu horrekin xedatutakoa araudiaren arabera.
 10. Bere diru baliabideak zertarako erabili eta nola banatu erabakitzea; bere jarduera aurrera eramateko beste erakunde batzuek eskualdatzen dizkioten baliabideak kudeatzea, eta bere baliabide guztiak zuzen erabiltzen direla zaintzea.
 11. Kide dituen klub eta taldeei agian emango dizkien diru-laguntzak izendatzea eta kontrolatzea.
 12. EAEko administrazioekin batera elkarlanean aritzea kirola bultzatzeko bere helburuak betetzerakoan, eta bereziki, 14/1998 Legeak federazioei zuzenean ematen dizkien lankidetza eta aholkularitza eginkizunetan.
 13. Kirolari buruzko bere estatutuak eta araudiak prestatzea.
 14. Dagokion lurralde-eremuan eta bere kirol-modalitatean emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzea eta, ahal den neurrian, bermatzea.
 15. Eta, oro har, bere kirol-modalitatean aritzea bultzatzeko eta hobetzeko egokia den guztia xedatzea.

7. ARTIKULUA

Gipuzkoako BADMINTONA Federazioak Euskadiko BADMINTON Federazioarekin eta, hala dagokionean, Euskadiko Federazioan integratutako beste federazioekin koordinatuta beteko ditu bere eginkizunak.

Gipuzkoako BADMINTONA Federazioa Gipuzkoako Foru Aldundiarekin lankidetzan jardungo da eta lankidetza-hitzarmenak sinatu ahal izango dira bien artean, helburuak, kirol programak, aurrekontuak eta eskuordetutako funtzio publikoekin zerikusi zuzena duten gainerako alderdiak zehazteko xedez. Hitzarmen horien izaera juridiko-administratiboa izango da. Era berean, Gipuzkoako BADMINTONA Federazioak kontratu-programak sinatu ahal izango ditu Gipuzkoako Foru Aldundiarekin; horietan, gutxienez, programak finantzatzeko aurreikuspenak, lortu beharreko helburu zehatzak edo kuantifikagarriak eta helburu horiek ebaluatzeko eta ikuskatzeko mekanismoak adierazi beharko dira.  

8. ARTIKULUA

Gipuzkoako BADMINTONA Federazioaren barruan ez da utziko inori bereizkeriarik egiten arrazagatik, sexuagatik, erlijioagatik, iritzi eta sinesmenengatik, edota beste edozein egoera pertsonal nahiz sozialengatik.

II. IZENBURUA
FEDERAZIOKO KIDE EGITEA. LIZENTZIAK

9. ARTIKULUA

1.- Federazio lizentzia agiri pertsonala eta besterenezina da, bere titularrari, pertsona fisikoa edo juridikoa izan, Gipuzkoako BADMINTONA Federazioko kide izaera ematen dio, eta lehiaketa ofizialetan parte hartzeko gaitzen du; betiere, lehiaketa bakoitzean diren arauei jarraituz.

2.- Federazio lizentzia bakarra izango da EAE osoan, eta, horren bidez, titularra kirol modalitate bateko bai Gipuzkoako BADMINTONA Federazioari bai Euskadiko Federazioari atxikita egongo da.

3.- Pertsona fisikoak eta juridikoak kirol federazioetako kide egiteko bidea dagokien lizentzia ematea izango da.

4.- Gipuzkoako BADMINTONA Federazioak eta Euskadiko Federazioak, adostasunez, aisialdiko edo zerbitzuetako txartel bakarra sortu ahal izango dute, ofiziala izango ez dena eta borondatezko harpidetza izango duena. Txartel horrek ez du titularra dagokion federazioko kide egingo, eta ofizialak ez diren kirol jarduera batzuetan parte hartzea edo zerbitzu jakin batzuk jasotzea baino ez du ahalbidetuko.

10. ARTIKULUA

1.- Gipuzkoako BADMINTONA Federazioa da bere kirol modalitateko federazio-lizentziak izapidetzeko eskumena duen erakunde bakarra.

2.- Gipuzkoako BADMINTONA Federazioak borondatezko kuota gehigarria jaso ahal izango du federatuengandik, federazio horren zerbitzuak eta jarduerak finantzatzeko.

3.- Gipuzkoako BADMINTONA Federazioak kitatuko du, Euskal Federazioari emanez, lizentzia bakoitzaren zenbateko garbia, Batzar Orokorrak onesten dituen terminoetan, eta 2006ko urtarrilaren 31ko 16/2006 Dekretuko 24.5 artikuluan xedatutakoaren arabera. 

11. ARTIKULUA

Euskadiko Federazioko Batzar Nagusiak onartuko ditu lizentzien formatua eta edukia, eta lizentziotan, halabeharrez, Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialak erabili beharko dira. Gipuzkoako BADMINTONA Federazioak federazio-lizentzien eskakizunen eta ondorioen berri emango die federatu nahi duten horiei, eta federatu egiteko beharrezkoak diren agiriak eta datuak jasoko ditu.

12. ARTIKULUA

Federazio lizentziek urtebeteko iraupena izango dute, urte naturalarekin bat etorriz, Euskadiko BADMINTONA Federazioak bestelakoa xedatzen duenean salbu.

 

III. IZENBURUA
GOBERNU, ADMINISTRAZIO ETA ORDEZKARITZAKO ORGANOAK

13. ARTIKULUA.

Gobernu, administrazio eta ordezkaritzako organo hauek egongo dira Gipuzkoako BADMINTONA Federazioan:

 1. Gobernu organo bat, Batzar Nagusia izenekoa.
 2. Administrazio organo kolegiatu bat, Zuzendaritza Batzordea izenekoa.

 

I.KAPITULUA
BATZAR NAGUSIA

14. ARTIKULUA

Batzar Nagusia Federazioko gobernu organo gorena da, eta bere gain izango ditu eginkizun hauek, gutxienez:

 1. Lehendakaria eta Zuzendaritza Batzordea aukeratzea.
 2. Federazioaren kontuak eta aurrekontuak onartzea.
 3. Estatutuak eta estatutuen aldaketak onestea.
 4. Zentsura-mozioa onestea.
 5. Lehiaketa egutegi ofiziala onartzea.
 6. Federazioaren jardun plana onartzea.
 7. Federazioaren araudiak eta horien aldaketak onartzea.
 8. Ondasun higiezinak erabiltzea, saltzea eta kargatzea, maileguak hitzartzea, banketxe edo aurrezki kutxetako abalak eskatzea, eta zorraren edo ondarearen zati alikuotaren tituluak jaulkitzea, estatutu hauetan ezarritakoaren arabera.
 9. Federazioa desegitea erabakitzea.
 10. Duten garrantzia dela-eta Batzar Nagusiaren onespena behar duten erabaki horiek guztiak hartzea.

15. ARTIKULUA

1. Gipuzkoako BADMINTONA Federazioko Batzar Nagusia lau urtez behin hautatuko da bozketa libre, zuzeneko, berdin eta isilpekoaren bidez.

2. Hauteskundeak beti izango dira udako/neguko joko olinpikoak ospatzen diren urteekin bat eginda.

3. Salbuespenez, eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren berariazko administrazio-baimena eskuratu ondoren, hauteskunde-prozesua atzeratu edo aurreratu egin ahal izango da, aurreikusitako datatan ezinezkoa gertatzen denean.

16. ARTIKULUA

1.Batzar Nagusia kluben estamentuen ordezkariek, kirol elkarteek, kirolariek, teknikariek eta epaileek osatuko dute, ondorengo proportzio honetan:

 1. Klub eta kirol taldeen estamentuak batzarkide guztien % 60 eko ordezkaritza edukiko du.
 2. Kirolarien estamentuak batzarkide guztien % 20 eko ordezkaritza edukiko du.
 3. Teknikarien estamenduak, federatuen artean duten proportzioaren arabera, batzarkide guztien %10 eko ordezkaritza edukiko du.
 4. Epaileen estamenduak, federatuen artean duten proportzioaren arabera, batzarkide guztien %10 eko ordezkaritza edukiko du.

2.- Batzar Nagusiko kideen kopuru zehatza hauteskunde ororen aurretik zehaztuko du Hauteskunde Batzordeak, hauteskundeetarako dagoen errolda kontuan hartuta eta, dagokionean, Hauteskunde Araudiak ezarritako irizpideen arabera.

3.- Batzar Nagusiko kideak gehienez ere 10  izango dira.

17. ARTIKULUA

1.Klub eta taldeen estamentuak Batzar Nagusian edukiko dituen ordezkariak klub eta taldeen ordezkariek hautatuko dituzte beren kideen artetik, baina baldintza hauek beteta: batetik, EAEko Kirol Erakundeen Erroldan izen emanda egotea eta Gipuzkoako BADMINTONA Federazioko kide izatea; bestetik, hauteskunde garaian nahiz aurreko denboraldian gutxienez 10 lizentzia izatea izapidetuta; eta, azkenik, hauteskunde garaian nahiz aurreko denboraldian kirol jarduera nabarmena eduki izana. Kirol jarduera nabarmena zer den zehazteko irizpideak arauz ezarriko dira. Nolanahi ere, Batzar Nagusian lehen aipatu eskakizunak betetzen dituen kirol talde edo elkarte bakoitzeko gutxienez ordezkari bat egotea bermatuko da.  

2.-Kirol talde edo elkarte bakoitzak igorri beharreko botoa haztatu egingo da, dituen pertsona eta/edo talde federatuen kopuruaren arabera. Elkarte bakoitzak igorri beharreko boto kopuruaren eskala, izan dezakeen arauzko garapenaren kaltetan izan gabe, ondorengo hau izango da:

- Klubaren 20 fitxa bakoitzeko boto bat
- Lau talde bakotzeko boto bat

18. ARTIKULUA

1.Kirolarien estamentuak Batzar Nagusian edukiko dituen ordezkariak kirolariek hautatuko dituzte hemezortzi urtetik gorako kirolarien artetik, horiek hauteskundeak egiten diren urtean nahiz aurrekoan lizentzia indarrean izan dutenean. Ordezkaritza hori hamasei urtetik gora izanik lehen aipatu baldintzak betetzen dituzten kirolariek hautatuko dute. 

2.Teknikari eta epaileen estamentuek Batzar Nagusian edukiko dituzten ordezkariak hauteskundeak egiten diren urtean nahiz aurreko urtean lizentzia –lizentzia edozein mailatakoa izanik ere– indarrean izan dutenek hautatuko dituzte beren artetik.

3. Hautespen aldian dauden bitartean hutsuneren bat gertatuko balitz Batzar Nagusiko kideen artean, Batzar Nagusiko azken hauteskundeetan estamentu bakoitzeko ordezkoen zerrendan buru egiten zuten pertsonek edo erakundeek beteko lukete hura, Hauteskunde Araudian helburu horrekin ezarriko den jardunbidearen arabera.

19. ARTIKULUA

1. Batzar Nagusiak ohiko eta aparteko batzarraldiak egingo ditu.

2. Urtean gutxienez ohiko batzarraldi bat egingo da, urteko lehenengo sei hilabeteen barruan, kontuen egoera eta aurrekontua onartzeko.  Egutegi ofiziala denboraldia hasi aurretik onartuko da.

3. Bere eskumenekoak diren gainerako gaiak, hurrengo paragrafoan aurreikusitakoak izan ezik, ohiko batzarraldian jorratuko dira baita ere.

4. Batzar Nagusia aparteko batzarraldian bilduko da ondorengo gai hauetarako:

 1. Hauteskundeak egitea.
 2. Zentsura mozioa.
 3. Estatutuak onartzea edo aldatzea.
 4. Federazioa desegitea.
 5. Araudiak onartzea edo aldatzea.

20. ARTIKULUA

1. Ohiko nahiz aparteko Batzar Nagusirako deia egitea Federazioko lehendakariari dagokio ofizioz, Zuzendaritza Batzordeak edo Batzar Nagusiko kideen %5ak hala eskatuta. Hori egiterik ez balego, edota lehendakariak batzarrerako deia egiteko betebeharra beteko ez balu, Zuzendaritza Batzordeak, gehiengo soilez hartutako erabakiaren bidez, edo Batzarreko kideen %5eko ordezkaritza duen talde batek egin ahal izango lukete deia.

2. Lehendakariak gehienez 15 egun naturaleko epean egin beharko du batzarrerako deia, dagokion eskaera egiten denetik kontatzen hasita. Lehendakariak deialdia lehen aipatu epean egingo ez balu, batzarra Zuzendaritza Batzordeak edo, hala dagokionean, eskaera egin duen batzarreko taldeak deitu ahal izango dute. 

21. ARTIKULUA

Batzar Nagusirako deiaren berri, ohikoa nahiz apartekoa izan, eta gai zerrendaren berri ere, idatziz emango zaie Batzarreko kideei, 15 egun aurretik gutxienez. Idatzizko jakinarazpena baliozkoa izango da faxez, posta elektronikoz edo kasu orotan erregistratzea edo gordetzea ahalbidetzen duen antzeko beste bitarteko baten bidez egiten denean.

22. ARTIKULUA

1. Batzarreko kideek ahalmena dute interesgarritzat jotzen dituzten gaiak gai zerrendan sar ditzan lehendakariari eskatzeko, baldintza hauek betez gero: eskaera Batzarreko kideen gutxienez %5ek proposatuta izango da, sartu beharreko gaia Federazioaren interes orokorrekoa baldin bada; edota estamentu bateko kideen %5ek proposatuta, sartu beharreko gaiak lehentasunezko interesa baldin badu estamentu horrentzat.Nolanahi ere, Batzar Nagusiko gai zerrendan sartzeko eskaera bost egun natural lehenago egin beharko da gutxienez.

2. Gai zerrendan sartzeko eskaerari ezezkoa emanez gero, horren berri eman beharko zaio eskatzaileari, eta ezezkoa emateko arrazoiak azaldu beharko zaizkio.

23. ARTIKULUA

1. Batzar Nagusiak baliozko eraketa izango du lehen deialdian, baldin eta kideen erdiak eta bat gehiago agertzen badira. Bigarren deialdian, ordea, berdin dio zenbat kide agertzen diren.

2. Zuzendaritza Batzordeko kide izanik Batzar Nagusiko kide ez direnak batzarrera agertu ahal izango dira, hitza bai baina botorik gabe. Kide horiek ez dira kontatuko quoruma zenbatzerakoan.

24. ARTIKULUA

Botoak eskuordetzerik ez da onartuko Batzar Nagusiaren barruan.

III. KAPITULUA

LEHENDAKARIA

25. ARTIKULUA

Federazioko lehendakariak beregan dauka Federazioaren legezko ordezkaritza. Berak betearazten ditu Batzar Nagusiak nahiz Zuzendaritza Batzordeak hartutako erabakiak; eta mahaiburu eta zuzendari da bi organo horien bileretan.

26. ARTIKULUA

1. Batzar Nagusian hautatua izan den pertsona izango da Federazioko lehendakari.

2. Lehendakariak ondorengo arrazoi hauetakoren batengatik utziko du bere kargua:

 1. Dimisioa.
 2. Zentsura-mozioa onestea.
 3. Administratiboki edo judizialki aitortutako ezintasun edo gaitasungabetzea.
 4. Heriotza.

3. Lehendakariak bere kargua utziko balu, lehendakariordeak ordeztuko luke hura. Horrelakoetan Zuzendaritza Batzordeak jarraituko du jardunean, eta Hauteskunde Batzordea deituko du gehienez ere hilabeteko epean. Epe hori iragan eta deialdirik egongo ez balitz, gutxienez Batzar Nagusiko kideen %5 ordezten duen edozein taldek deitu ahal izango du Hauteskunde Batzordea.  

27. ARTIKULUA

Lehendakaria berrautatua izan daiteke, baina agintaldien denbora-muga iru agintaldi jarraituena izango da. iru agintaldi jarraituak agortu ondoren ezingo da berriro lehendakari hautatu, gutxienez bi urteko aldi bat igaro arte.

 

IV. KAPITULUA
ORGANO GUZTIEI BURUZKO XEDAPENAK

28. ARTIKULUA

Estatutu hauetako 13. artikuluan ikusitako organoetako kide guztiek jardunean jarraituko dute beren ondorengoak karguez jabetu arte.

29. ARTIKULUA

1.- Gipuzkoako BADMINTONA Federazioko organo kolegiatuen erabakiak bertaratutako kideen gehiengo soilaz hartuko dira, lege edo estatutuetako xedapenek gehiengo kualifikatuak aurreikusten dituztenetan izan ezik.

2.- Kide guztiek berariaz onesten dutenean, Gipuzkoako BADMINTONA Federazioko organo kolegiatuek posta elektroniko, fax, bideokonferentzia edo antzeko bitartekoen bidez hartu ahal izango dituzten erabakiak. Horrelakoetan, dagokion akta faxen, posta elektronikoen eta dagozkien euskarrien zurigarriekin batera idatziko da.

30. ARTIKULUA

Gipuzkoako BADMINTONA Federazioko Batzar Nagusiko kide edo Zuzendaritza Batzordeko kide izateko betebeharrak honako hauek dira:

 1. Adin nagusikoa izatea.
 2. Auzotartasun administratiboa izatea Federazioaren jardun eremuaren barruan. Salbuespen gisa betebehar hori betetzen ez dutenak Zuzendaritza Batzordeko kide izan daitezke, Batzar Nagusiak horren aldeko erabakia hartu ondoren.
 3. Karguak edo funtzioak betetzeko gaitasungabetzea ekartzen duen diziplina-zehapen irmorik ez izatea.
 4. Epailearen epai irmoaren bidez kargu publikoan aritzeko ezgaitasunera zigortu ez izana.
 5. Epailearen erabaki irmoaren bidez ezgaitzat jo ez izana.

31. ARTIKULUA

1. Federazioko organoek hartutako erabaki guztiak aktan idatziko ditu idazkariak, eta hor datu hauek ipini behar ditu gutxienez: parte hartu dutenen izen-abizenak, bilera non eta noiz egin den, eztabaidagai nagusiak, bozketa nola egin den eta zer emaitza izan duen, eta zer erabaki duten.

2. Hartutako erabakiaren aurkako botoa eman dutenak, horretarako arrazoia azalduta, betiere, salbuetsita egongo dira organo kolegiatuek hartutako erabakien ondorioz etor litekeen erantzukizunetik.

32. ARTIKULUA

Gipuzkoako BADMINTONA Federazioko Zuzendaritza Batzordeak egoki irizten dituen adina batzorde eta antzeko organo sortu ahal izango ditu; bai Federazioaren kirol-jardueraren garapenari erantzuten diotenak eta baita Federazioa osatzen duten kolektibo edo taldeen funtzionamenduari erantzuten diotenak. 

33. ARTIKULUA

1.- Gipuzkoako BADMINTONA Federazioak dopajearen aurka aplikagarri den araudiak ezartzen dituen organoak izan beharko ditu.

2.- Gipuzkoako BADMINTONA Federazioak batzorde tekniko bat izango du. Batzorde tekniko hori izango da Federazioaren kirol-zuzendaritza eta zuzendaritza teknikoa beregain hartuko dituena.

34. ARTIKULUA

Gipuzkoako BADMINTONA Federazioko zuzendariek ondorengo eskubide hauek izango dituzte:

 1. Eusko Jaurlaritzak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak federazioetako zuzendarien etengabeko prestakuntza sustatzea, bai eta doako aholkularitza teknikoa ere, euren funtzioak behar bezala bete ditzaten.
 2. Federazioaren bitartez, euren funtzioak gauzatzeak eragiten dizkieten gastuen dirua itzultzea, aurretik Federazioan beretan zehazturiko mugen barruan.
 3. Federazioaren bitartez, borondatezko jardueratik ondoriozta daitezkeen istripu arriskuetarako eta erantzukizun zibilerako asegurua izatea.
 4. Jarduera baldintza egokietan egitea duintasunaren, segurtasunaren eta higienearen aldetik, zereginaren izaera eta ezaugarriak aintzat hartuta, betiere.
 5. Zuzendariak direla egiaztatzen duen egiaztagiria izatea.
 6. Kirolaren esparruan egindako gizarte ekarpenarengatik erakundeen errespetua eta esker ona jasotzea.
 7. Federazioko zuzendaritza organoetan parte hartzeko informazio eta dokumentazio guztia eskura izatea.
 8. Egozten zaizkion funtzioak behar bezala betetzeko behar diren baliabide materialak era iraunkorrean jasotzea.
 9. Federazio honen estatutuetako edo arautegietako arauetan jasota dauden bestelako eskubideak.

35. ARTIKULUA

Gipuzkoako BADMINTONA Federazioko zuzendariek honako betebehar hauek dituzte:

 1. Euren betebeharrak gauzatzean jasotzen eta ezagutzen duten informazioaren gaineko konfidentzialtasuna gordetzea, hala badagokionean. Konfidentzialtasuna gordetzeko betebeharrak iraun egingo du kargua uzten dutenean ere.
 2. Funtzioak betetzean behar bezalako arduraz jokatzea, hots, uneoro Federazioaren estatutuetako helburuen arabera jokatzea.
 3. Dagozkien kirol federazioek eskuratzen dizkieten baliabide materialak errespetatzea eta zaintzea.
 4. Federazioari dagokionez euren gain hartutako ardurak betetzea.
 5. Funtzioak behar bezala bete daitezen antolatzen diren prestakuntza jardueretan parte hartzea.
 6. Urtarrilaren 31ko 16/2006 Dekretuan debekatuta dauden bestelako ordain ekonomikoei uko egitea.
 7. Funtzioak betetzen jarraitzea, harik eta ondorengoek kargua hartzen duten arte, ezinbestean utzi behar izatekotan salbu.
 8. Organo eskumendunek onartzen dituzten erabakiak eta ebazpenak ontzat hartzea.
 9. Kargua uzten duten zuzendarien ordezkoei behar den dokumentazio eta informazio guztia eskuratzea.
 10. Euren interes pertsonalekin zerikusia duten gaiei buruzko deliberamenduetan ez parte hartzea. Interes pertsonala egongo da, baldin eta gaiak zuzendariaren ezkontideari edota antzeko afektibitate harremana duten pertsonei, bai eta haren ondorengoei edo aurrekoei ere, eragiten badie, edota zuzendaritzako kargua nahiz neurri bateko partaidetza duen sozietateari eragiten dio.
 11. Kide den organoen bileretara joatea, eta parte hartze aktiboa izatea deliberamenduetan, haren irizpideak erabaki egokiak hartzen lagun dezan.
 12. Eskuratzen zaion egiaztagiria behar bezala erabiltzea.
 13. Hala badagokio, Federazioak onartzen duen kode etikoa betetzea.
 14. Federazioaren estatutuetako edo arautegietako arauetan jasota dauden bestelako betebeharrak.

36. ARTIKULUA

1.– Kirol Federazioko lehendakari kargua bateraezina izango da beste kirol federazio bateko lehendakari karguarekin, beste kirol modalitate bateko federazioa izan arren.

2.– Kirol Federazioko lehendakari kargua bateraezina da Federazioaren baitako klub edo kirol elkarte bateko lehendakari karguarekin. Lehendakaritzaren titular den pertsonak, hain zuzen, klub edo kirol elkarte bateko ordezkari gisa batzarrean egoteagatik aukeratzen badute, edo ordezkari gisa joan bada, Lehendakaritza ez badu ere, uko egingo dio klub edo kirol elkarteko lehendakari edo ordezkari karguari.

3.– Kirol Federazioko lehendakaritza bateraezina izango da Foru Administrazioaren edota Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorraren baitan federazioei zuzenean lotuta dauden kargu publikoekin.

 4.– Kirol Federazioko zuzendaritza kargua bateraezina da erakunde bereko kontseilari edo aholkulari profesional izatearekin. Halaber, Kirol Federazioko zuzendaritza kargua bateraezina da kirol erakunde berean zerbitzu profesionalak eskaintzearekin lan harremanaren, harreman zibilaren edo merkataritza harremanaren bidez.

37. ARTIKULUA

Gipuzkoako BADMINTONA Federazioko zuzendariek debekatuta dituzte honako hauek:

 1. Kargua utzi edo dimisioa aurkeztu eta gero kalte ordainak jasotzea.
 2. Hirugarren pertsonengandik edo erakundeengandik komisioak edo antzeko mozkinak jasotzea, kirol erakundeak ondasunak edo zerbitzuak kontratatzearen truke.
 3. Kirol helburuak edo helburu ekonomikoak lortzeagatik pizgarriak jasotzea.
 4. Enpresen bitartez edo hirugarren pertsonen edo erakundeen bitartez kontratatuak egitea Kirol Federazioarekin berarekin. Autokontratatzeko debekuak ezkontideen, antzeko afektibitate harremanaz lotutako pertsonen eta ondorengoen nahiz aurrekoen enpresei eragiten die.
 5. Kirol Federazioaren ondarea erabiltzea edo Federazioaren barruan duen postua ondareei loturiko abantailak lortzeko erabiltzea.

 

IV. TITULUA

FEDERAZIOKO ESTAMENTUAK

38. ARTIKULUA

Gipuzkoako BADMINTONA Federazioko estamentuetako kideek honako eskubide hauek izango dituzte, gutxienez:

 1. Federazioko organoetan ordezkaritza izatea eta haietako kide izatea, estatutu hauen eta aplikagarria den araudiaren arabera ezarritako eran, baldintzetan eta proportzioan.
 2. Federazioak antolaturiko jarduera guztietan parte hartzea, Federazioak horren gainean dituen arauen arabera.
 3. Eskatu bezainbesteko informazioa jasotzea eta Federazioarekin zerikusia duten gaien inguruko irizpideak eta iritziak libreki adieraztea, kirola hobeto gara dadin.
 4. Federazioko organo eskumendunetara jotzea, Federazioko arauak bete daitezela eskatzeko.
 5. Egoki iruditzen zaizkien kontsultak eta erreklamazioak egitea, Federazioko arauekin bat.
 6. Federazio lizentzia egiaztatzen duen agiria izatea.

39. ARTIKULUA

Gipuzkoako BADMINTONA Federazioko estamentuetako kideek honako betebehar hauek izango dituzte:

 1. Ezarritako kuotak ordaintzea.
 2. Federazioko organoetan onartutako erabakiak betetzea, horretarako eskumena duen organoak baliogabetzen edo bertan behera uzten ez dituen bitartean.
 3. Federazioaren helburuak lortzen era aktiboan parte hartzea.
 4. Hala dagokionean, dituzten karguei atxikitako betebeharrak leialki betetzea.
 5. Gipuzkoako selekzioek kirol-lehiaketetan parte hartzeko edo horiek prestatzeko egiten dituzten deialdietara joatea.

40. ARTIKULUA

Estatutu hauen helburuetarako, klubak edo kirol elkarteak dira Euskal Herriko Kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legeko III. Izenburuan aurreikusitakoari jarraiki eratutako elkarteak.

41. ARTIKULUA

Klubek eta taldeek, Gipuzkoako BADMINTONA Federazioak antolatutako edo baimendutako lehiaketa ofizialetan parte hartzeko, dagokien lizentzia izan behar dute.     

42. ARTIKULUA

Gipuzkoako BADMINTONA Federazioko kirolari da kirolarien estamentuari dagokion federazio-lizentzia duen pertsona fisiko oro.

43. ARTIKULUA

1.- Gipuzkoako BADMINTONA Federazioko teknikari dira Federazioak edo indarrean dagoen legediak eskatzen duten titulazioa izanik estamentu horretako federazio-lizentzia duten pertsonak.

2.- Teknikoak, hala badagokie, Federazioko teknikarien elkargoan bilduko dira.

44. ARTIKULUA

1.- Gipuzkoako BADMINTONA Federazioko epaileak dira eskudun den erakundeak igortzen duen eta beharrezkoa den titulazioa eta dagokien federazio-lizentzia duten pertsona fisikoak.

2.- Epaileak, hala badagokie, Federazioko epaileen elkargoan bilduko dira.

 

V. TITULUA
DIZIPLINA-ARAUBIDEA

45. ARTIKULUA

Gipuzkoako BADMINTONA Federazioko kirol diziplinako araubidea 1998ko ekainaren 11ko 14/1998 Legeko X. tituluan jasota dagoenaren arabera, 1989ko urtarrilaren 10eko 7/1987 Dekretuan ezarritakoaren arabera edo hori ordeztuko duenaren arabera arautuko da, bai eta Estatutu hauen eta Federazioko Kirol Diziplinako Araudiaren arabera ere.

46. ARTIKULUA

1.- Gipuzkoako BADMINTONA Federazioak bere organo egiturako kide diren pertsonen gainean eta Federazioko kide diren pertsona fisikoen eta juridikoen gainean baino ez du izango diziplina ahalmena.

2.- Federazioak ezin izango du diziplina ahalmena erabili kirol modalitate bereko beste lurralde eremuetako federazioetako kideen kasuan, kirol jarduera Gipuzkoako Lurralde Historikoan badute ere.

47. ARTIKULUA

Diziplina Batzordea organo eskudun bat da, Gipuzkoako BADMINTONA Federazioaren beste organoetatik aparte kirol diziplinarako ahalmena erabiltzen duena.

48. ARTIKULUA

1.- Diziplina Batzordeak kide bakarra edukiko du: diziplina-epailea, eta Federazioko lehendakariak izendatuko du.

2.- Diziplina-epailea lau urterako izango da izendatua, lehendakaritza-aldi bakoitzaren hasieran. Epaileak karguan aritzeko behar adinako ezagutza eduki behar du.

3.- Zuzendaritza Batzordeko kideek ezingo dituzte diziplina-epailearen funtzioak bete.

49. ARTIKULUA

Diziplina-epaileak hartzen dituen erabakiak aurkatu egin daitezke, Euskadiko BADMINTONA Federazioaren Apelazio Batzordearen aurrean.

 

VI. TITULUA
HAUTESKUNDE-ARAUBIDEA

50. ARTIKULUA

Gipuzkoako BADMINTONA Federazioko hauteskunde-araubidea 2006ko urtarrilaren 31ko 16/2006 Dekretuan, horren garapeneko xedapenetan nahiz estatutu hauetan eta Federazioko Batzar Nagusiak onetsi beharko duen hauteskunde arautegian xedatutakoaren araberakoa izango da.

51. ARTIKULUA

Federazioko Batzar Nagusia aukeratzeko, hasiera batean, honako hauek izango dira hautesleak: Federazioko estamentu guzti-guztietako lizentzien titularrak; betiere, dagokion hauteskunde arautegian zehazten diren baldintzatan.

Hautagai eta hautesle izaera Euskadiko Kirol Federazioen Dekretuan, Estatutu hauetan eta Federazio honetako Hauteskunde Arautegian ezarritakora doituko da.

52. ARTIKULUA

Federazioak Hauteskunde Batzordea izan behar du. Batzorde hori hauteskunde prozesua bultzatzeko eta behar bezala gauza dadin bermatzeko organoa da. Hiru kidez osatuko da, eta horietako bat lehendakaria eta beste bat idazkaria izango dira. Horiek Batzordeko kideen artean hautatuko dira, eta horien artean izendatzen ez badira, lehendakaria zaharrena eta idazkaria gazteena izango dira.

53. ARTIKULUA

Hauteskunde Batzordearen eginkizunetan jarduteak lau urteko iraupena izango du, nahiz eta aldi hori amaitu aurretik Batzar Nagusiak ahalmena izango duen Batzordea desegin eta beste bat izendatzeko. 

54. ARTIKULUA

1.- Hauteskunde Batzordeko kideak, eta horien ordezkoak, Batzar Nagusian hautatuko dira, hauteskunde-prozesua hasi aurreko azkeneko ohiko batzarrean, edo, inor aurkezten ez bada, hautagai izango ez diren horien arteko zozketa publikoaren bidez.

2.- Hautagai gisa aurkeztera doazenak ezingo dira inoiz ere Hauteskunde Batzordeko kide izan; izendatutako hauteskunde batzordeko kideren bat egoera horretan balego, bere kargua utzi eta izendatutako ordezkoak hartu beharko luke beraren lekua.

55. ARTIKULUA

1.– Hauteskunde Batzordeak honako funtzio hauek izango ditu, besteak beste:

 1. Hautesleen errolda eta hauteskundeetako egutegia onartzea.
 2. Aurkezten diren hautagaiak aldarrikatzea eta argitaratzea.
 3. Hauteskunde Mahaia izendatzea.
 4. Hautetsiak zein diren aldarrikatzea.
 5. Aurkezten diren inpugnazioak, erreklamazioak eta eskaerak ebaztea, bai eta Hauteskunde Mahaiaren erabakien aurka jartzen diren errekurtsoak ere.
 6. Hauteskundeak egiteari eta hauteskundeko emaitzei zuzenean eragiten dien edozein gai.

2.– Hauteskunde Batzordearen erabakien aurka egin ahal izango da Kirol Justiziako Euskadiko Batzordearen aurrean.

56. ARTIKULUA

Hauteskunde Batzordeak, hautesleen artean zozketa eginda, Hauteskunde Mahaia izendatuko du. Mahaia hiru pertsonaz osatuko da, eta kideak beste ordezko egongo da. Horietako bat lehendakaria eta beste bat idazkaria izango dira. Horiek Mahaiko kideen artean hautatuko dira, eta horien artean izendatzen ez badira, lehendakaria zaharrena eta idazkaria gazteena izango dira.

57. ARTIKULUA

1.– Hauteskunde Mahaiak honako funtzio hauek izango ditu:

 1. Bozketa behar bezala egin dadin bermatzea.
 2. Bozkatzen duten pertsonen identitatea eta hautesle izaera egiaztatzea.
 3. Ematen diren botoak baliozkoak diren erabakitzea.
 4. Behin bozkatutakoan, botoak zenbatzea.
 5. Bozketari dagokion beste edozein gairi buruz erabakitzea.

2.– Hauteskunde Mahaiko erabakien aurka egin ahal izango da Hauteskunde Batzordearen aurrean.

 

VII. IZENBURUA
EKONOMIA- ETA ONDARE-ARAUBIDEA

58. ARTIKULUA

1.- Gipuzkoako BADMINTONA Federazioak berezko aurrekontu eta ondare erregimena ditu.

2.- Kirol Federazioaren ondarea osatzen dute Federazioak titular gisa dituen ondasun guztiek.

3.- Federazioak honako baliabide hauek ditu:

 1. Federatuen kuotak.
 2. Erakunde publikoek edo pribatuek emandako diru laguntzak.
 3. Dohaintzak, herentziak, legatuak eta sariak.
 4. Antolatzen diren kirol jardueretan eta lehiaketetan ateratako mozkinak.
 5. Industria eta merkataritza jardueratik, profesionalen jardueratik nahiz eskaintzen diren zerbitzuetatik ateratako mozkinak.
 6. Euren ondarearen fruituak eta ondarea besterentzetik edo zergapetzetik ateratzen dena, 2006ko urtarrilaren 31ko 16/2006 Dekretuko 138. artikuluan ezarritako baldintzatan.
 7. Lortzen dituzten maileguetatik edo kredituetatik ateratako mozkinak.
 8. Euren jarduera egitea lor dezaketen beste edozein.

59. ARTIKULUA

1.– Federazioko diru sarrera guztiak —kirol jardueretan lortutako mozkinak eta sariak nahiz industria, merkataritza, zerbitzu izaerako edo izaera profesionaleko jardueretatik atera daitezkeenak— sozietate xedea garatzeko erabiliko dira osorik.

2.– Mozkinak ezin izango dira inolaz ere Federazioko kideen artean banatu.

60. ARTIKULUA

Gipuzkoako BADMINTONA Federazioak ondasun higiezinak zergapetu edo besterendu egin ditzake, dirua har dezake maileguan eta zorraren edo ondare parte alikuotaren titulu ordezkatzaileak jaulki ditzake, 2006ko urtarrilaren 31ko 16/2006 Dekretuko 139. artikuluan ezarritako kasuetan eta baldintzatan.

61. ARTIKULUA

Gipuzkoako BADMINTONA Federazioak goi zuzendaritzako lan kontratuak izenpetu ahal izango ditu, baldin eta erabakia eta ordainsaria zein kontratuko bestelako baldintzak gehiengo osoz onartzen badira Batzar Nagusian, eta baldin eta Gipuzkoako Foru Aldundiko Kirol Zuzendaritzak baimentzen badu.   

62. ARTIKULUA

1.– Gipuzkoako BADMINTONA Federazioak urtero onartuko du ekitaldiko aurrekontua.

2.– Zuzendaritza Batzordearen ardura da urtero aurrekontuen proiektua gauzatzea, eta Batzar Nagusiari dagokio onartzea.

3.– Aurrekontuan Federazioak gehienez onar ditzakeen betebeharrak adierazi beharko dira (zifraz horniturik, era bateratuan eta sistematikoki), bai eta dagokion ekitaldian likidatuko dituen eskubideak ere. Era berean, kirol modalitate horretan emakumezkoen eta gizonezkoen arteko berdintasuna sustatzeari lotutako betebeharrak ere aurrekontuan adierazi beharko dira Gipuzkoako BADMINTONA Federazioaren aurrekontuan.

4.– Aurrekontu bakarra egongo da, eta Federazioko gastu eta diru sarrera guztiak barne hartuko ditu, organo osagarrienak eta horien tresna erakundeenak barne. Kudeaketako edo antolamenduko beharrek hala eskatzen dutenetan, Gipuzkoako BADMINTONA Federazioak kontabilitateko azpierakundeak sortu ahal izango ditu, sistema zentralean behar bezala integratuta egongo direnak.

5.– Aurrekontua orekatua izango da, eta inolaz ere ez da onartuko defizita sortzen duen aurrekonturik aldez aurretik dagokion kirol administrazioaren baimena eskuratu gabe.

6.– Behin Batzar Nagusiaren onarpena lortutakoan, ekitaldiko aurrekontua eta likidazioa Administrazioari helaraziko zaizkio.

7.– Federazioko Zuzendaritza Batzordeak aurrekontua aldatu ahal izango du, betiere aldaketa hori gastuen aurrekontu osoaren %20 baino gehiagokoa ez denean.

8.– Guztizko aurrekontuaren % 20 gainditzen duten programen arteko kreditu transferentzietarako, Gipuzkoako Foru Aldundiaren baimena behar izango da.

63. ARTIKULUA

1.– Ekitaldi bakoitza itxi eta hiru hilabete geroago, Gipuzkoako BADMINTONA Federazioko Zuzendaritza Batzordeak erakundearen urteko kontuak  egin beharko ditu. Kontuetan honako hauek hartu behar dira barne: galeren eta irabazien balantzea eta memoria ekonomikoa. Ondorengo hiru hilabeteetan Ohiko Batzar Nagusian aurkeztu beharko ditu urteko kontuak, bertan aztertuak eta, hala badagokie, onetsiak izan daitezen.

2.– Zuzendaritza Batzordeak egiten dituen urteko kontuak lehendakariak izenpetu beharko ditu, bai eta, hala badagokio, diruzainak ere.

3.– Federazioko urteko kontuen egitura bat etorriko da Kirol Federazioetara egokitutako Kontabilitateko Plan Orokorreko egokitze arauekin.

64. ARTIKULUA

Gipuzkoako BADMINTONA Federazioak men egin beharko dio ikuskaritzari, eskuduna den Administrazioak hala eskatzen duenean, dagozkion kasu eta ekitaldietan.

 

VIII. IZENBURUA
AGIRI-ARAUBIDEA

65. ARTIKULUA

Gipuzkoako BADMINTONA Federazioko agiri-araubidea osatzen duten liburuak honako hauek izango dira derrigorrez:

 1. Federazioko estamentuen liburua, estamentu bakoitzari dagozkion ataletan banatuta. Atal horiek eguneratuta egongo dira, eta Federazioan sartu diren data nahiz Federaziotik atera diren data azalduko dira.
 2. Federazioko akten liburua; Batzar Nagusiak, Zuzendaritza Batzarrak eta Federazioko gainerako organoek hartzen dituzten erabakiak azalduko dira.
 3. Kontabilitate liburuak. 
 4. Hala badagokio, zor tituluen edo ondare parte alikuotaren erregistro liburua.
 5. Gatazkak epaitegietatik kanpo ebazteko araubidearen mende salbuestearen erregistro liburua.

Euskadiko Kirol Erakundeen Erregistroak aurreikusitakoaren arabera bideratuko dira liburu horiek.

 

IX. IZENBURUA
FEDERAZIOA DESEGITEA ETA LIKIDATZEA

66. ARTIKULUA

1.- Gipuzkoako BADMINTONA Federazioa desegin egingo da:

 1. Aparteko Batzar Nagusiak hala erabakitzen duenean, bildutakoen bi herenen gehiengoaz eta artikulu honen bigarren atalean aurreikusitako arrazoiren bat eman denean.
 2. Horretarako erabaki judiziala ematen denean.

2.- Gipuzkoako BADMINTONA Federazioa desegin egin behar da honako hauetako bat gertatzekotan:

 1. Federazioaren onarpen ofiziala baliogabetzea.
 2. Administrazio izaerako funtzio publikoak behar bezala betetzea guztiz ezinezkoa izatea.
 3. Federazioko organoak gelditzea, eta, ondorioz, funtziona dezaten ezinezkoa izatea.
 4. Eskuordetzen zaizkion funtzio publikoak ez betetzea.
 5. Beste kirol federazio batekin bat egitea.
 6. Beste kirol federazio batean sartzea.
 7. Indarrean diren legeetan jasota dagoen beste edozein arrazoi gertatzea.

67. ARTIKULUA

1.– Federazioko lehendakariak Batzar Nagusiari deituko dio, dagokion desegiteko erabakia har dezan. Erabakia bi hilabeteko epean hartu behar da, desegitea eragiten duen kausa ezagutzen den unetik zenbatzen hasita.

2.– Pertsona federatuek eta Gipuzkoako Foru Aldundiko Kirol Zuzendaritzak berak ere lehendakariari eskatu ahal izango diote Batzar Nagusiari dei diezaion, baldin eta, haien ustez, aurreko artikuluan zehaztuta dauden kausetako bat gertatzen bada.

3.– Baldin Batzar Nagusiari ez bazaio deitzen, baldin ezin bada adostasuna lortu, edo ez desegitea adosten bada, edozein federatuk edo Gipuzkoako Foru Aldundiko Kirol Zuzendaritzak berak Federazioaren desegite judiziala eskatu ahal izango du.

4.– Federazioko Zuzendaritza Batzordea bera behartuta dago desegite judiziala eskatzera, Federazioaren erabakia desegitearen aurkakoa baldin bada, edo ezin bada desegitea lortu.

68. ARTIKULUA

Federazioa desegindakoan, likidatzeko aldia hasten da, bat-egiteak edo desegiten den federazioko aktiboen eta pasiboen lagapen globala gertatzen denetan izan ezik.

69. ARTIKULUA

Gipuzkoako BADMINTONA Federazioak nortasun juridikoa gordetzen du likidatzen ari den bitartean. Aldi horretan «likidatzen» hitza gehitu beharko dio bere izenari.

70. ARTIKULUA

Federazioak likidatzen ari dela adierazten duen unean, Zuzendaritza Batzordeak bere funtzioak bertan behera utziko ditu, eta likidatzaileek euren gain hartuko dituzte funtziook. Hala ere, Zuzendaritza Batzordeko kideek parte hartu beharko dute likidazio eragiketak gauzatzen.

71. ARTIKULUA

1.– Batzar Nagusiari dagokio likidatzaileak izendatzea. Likidatzaileen kopurua beti bakoitia izango da.

2.– Bai likidatzaileak izendatzen direnean bai kargutik kentzen direnean, Kirol Erakundeen Euskadiko Erregistroan jaso beharko da

72. ARTIKULUA

Honako hauek dira Federazioko likidatzaileen funtzioak:

 1. Administrazio organoarekin batera, euren funtzioetan hastean Federazioak duen hasierako balantzea onartzea.
 2. Federazioko liburuez eta korrespondentziaz arduratzea eta horiek zaintzea, bai eta Federazioaren ondarearen segurtasuna bermatzea ere.
 3. Federazioa likidatzeko egiteke dauden eragiketak nahiz eragiketa berriak gauzatzea.
 4. Federazioaren ondasunak eta eskubideak besterentzea. Ondasun higiezinak enkante publikoan salduko dira nahitaez. Gipuzkoako Foru Aldundiak baimentzen duen kasuetan baino ezin izango dira zuzeneko salmentak egin.
 5. Transakzioak eta arbitrajeak adostea, Federazioaren interesei hala komeni zaienean.
 6. Hartzekodunei ordaintzea.
 7. Federazioaren ordezkari izatea.

73. ARTIKULUA

Likidazioa amaitutakoan, likidatzaileek azken balantzea egingo dute. Balantzea Batzar Nagusian aurkeztuko da, bertan onetsia izan dadin. Balantzearen emaitza positiboa bada Gipuzkoako Foru Aldundiko Kirol Zuzendaritzari bidaliko zaio, bertan, irabazi asmorik gabeko entitateen zerga erregimenari eta mezenasgoaren zerga pizgarriei buruzko 2004ko apirilaren 7ko 3/2004 Foru Arauko 5.5 artikuluan ezarritakoaren arabera, foru organo hori izan dadin Federazioa desegitearen ondoriozko ondareari emango zaion xedea zein den erabakiko duena.

74. ARTIKULUA

Honako hauek dira likidatzaileen jarduera amaitzeko arrazoiak:

 1. Likidazioa burutzea.
 2. Batzar Nagusiak emandako ahalordeak baliogabetzea.
 3. Gipuzkoako Foru Aldundiko Kirol Zuzendaritzak ahalordeak baliogabetzea edo gaitasunik gabe uztea.
 4. Erabaki judiziala.

75. ARTIKULUA

Baldin eta Federazioak ez badu kaudimenik, likidatzaileek berehala eskatu behar dute dagokion lehiaketa adierazpena.

76. ARTIKULUA

Federazioaren desegitean batzorde likidatzaileak jakinaraziko dio Euskadiko Kirol Erakundeen Erregistroari, inskripzioan deuseztatu dezan.

 

X. IZENBURUA
ESTATUTUAK ETA ARAUDIAK

77. ARTIKULUA

Gipuzkoako BADMINTONA Federazioaren estatutuak aparteko Batzar Nagusiak bakarrik aldatu ahal izango ditu, bildutakoen 2/3en gehiengoaz hartutako erabakiaren bidez.

78. ARTIKULUA

Behin estatutuen proiektua onetsi ondoren, Gipuzkoako Foru Aldundiko Kirol Zuzendaritzari igorriko zaizkio, Batzar Nagusiaren erabakitik kontatzen hasi eta hirurogei (60) egun naturaleko epean.

79. ARTIKULUA

Aipatu estatutuak Euskal Autonomia Erkidegoan ofizialak diren bi hizkuntzatan aurkeztu beharko dira, eta Gipuzkoako Foru Aldundiak eskatzen duen euskarri informatikoan.

80. ARTIKULUA

Federazioko estatutuak indarrean sartzeko, administrazioaren onarpena jaso beharko dute, eta Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu beharko dira.

81. ARTIKULUA

Gipuzkoako BADMINTONA Federazioak ondorengo hauek arautu beharko ditu gutxienez:

 1. Lehiaketa ofizialak antolatzeko eta garatzeko araubidea.
 2. Diziplina-araubidea.
 3. Hauteskunde-araubidea.
 4. Auziak judizioz kanpo ebazteko araubidea.

82. ARTIKULUA

Gipuzkoako BADMINTONA Federazioko araudiak Gipuzkoako Foru Aldundiko Kirol Zuzendaritzari onar ditzan aurkeztuko zaizkio, hirurogei (60) egun naturaleko epean, Federazioko Batzar Nagusian onartzen diren unetik zenbatzen hasita.

83. ARTIKULUA

Araudiak onartu eta aldatu ahal izateko, beharrezkoa da horretarako deitutako aparteko batzar nagusira bertaratzen diren kideen gehiengoak horren aldeko botoa ematea.

84. ARTIKULUA

1.– Federazioaren zirkularrak estatutuen eta arautegien indarraldia, ezarpena, interpretazioa nahiz Federazioari dagozkion bestelako gaiak ezagutarazteko erabiliko dira, baina ez dute berezko arau izaerarik izango.

2.– Federazioaren zirkularrek ez dute aldez aurretik administrazio onarpenik izan behar.

85. ARTIKULUA

1. - Lurralde eremu handiagoko kirol federazioen estatutuak eta araudiak Federazio honi eta bere kideei aplika dakizkieke soilik baldin Gipuzkoako Federazio hau haietako kide bada, eta federazio horiek eskumena duten gaien inguruan baino ez. Kasu horietan, Gipuzkoako BADMINTONA Federazioak arau horiek behar adina zabaldu beharko ditu, Federazioko estamentu desberdinek behar bezala ezagut ditzaten.

2. – Lurralde eremu handiagoko kirol federazioen gainerako araudiak ez zaizkio zuzenean aplikatuko Gipuzkoako BADMINTONA Federazioari eta horren kideei. Federazioaren araudian sartu ahal izateko, federazioaren eta administrazioaren onarpena beharko da, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Kirol Erakundeen Erregistroan erregistratzea beharrezkoa izango da.

3. - Erkidegoaz gaindiko kirol federazioen araudiak ezin izango dira era osagarrian aplikatu Gipuzkoako BADMINTONA Federazioan. Hala ere, arau horiek era osagarrian aplikatu ahal izango ditu, baldin eta bere araudietan berariaz hala ezartzen bada, behar bezala ezagutarazten badira eta federatuei arau horiek Federazio honen hizkuntza ofizialetakoren batean idatzita eskaintzen bazaizkie.

 

XI. IZENBURUA

HIZKUNTZA-NORMALIZAZIOA

86. ARTIKULUA

Gipuzkoako BADMINTONA Federazioaren hizkuntza ofizialak euskara eta gaztelania dira.

87. ARTIKULUA

Gipuzkoako BADMINTONA Federazioaren organoek Federazioaren baitan euskara normalizatzeko pixkanakako prozesua bermatuko dute, 2006ko urtarrilaren 31ko 16/2006 Dekretuko Hirugarren Xedapen Iragankorra. 

88. ARTIKULUA

Gipuzkoako BADMINTONA Federazioaren ziurtapenak Euskal Autonomia Erkidegoan ofizialak diren bi hizkuntzatan edo horietako batean igorri ahal izango dira, interesatutako pertsonak azaldutakoaren arabera.

  

XII. IZENBURUA
GATAZKAK JUDIZIOZ KANPO EBAZTEA

89. ARTIKULUA

Federazioaren eta federatu edo kideen artean nahiz horien artean sor daitezkeen auziak edo diferentziak Zuzenbide Arbitrajearen bidez ebatziko dira, indarrean dagoen legedian, Estatutu hauetan eta garapen-araudian ezarritako terminoetan.

90. ARTIKULUA

Arbitraje bidez ebatzi daitezkeen auzi edo diferentziak edo, oro har, judizioz kanpoko ebatzi daitezkeen gatazkak, Kirol Arbitrajerako Euskal Auzitegiaren pean jarriko dira.

91. ARTIKULUA

Administrazioak Federazioarengan eskuordetutako funtzio publikoen gauzatzearekin zerikusia duten gaiak eta legediak berariaz eta legez arbitrajetik kanpo uzten dituen horiek salbu, beste guztiak bide horretatik ebatziko dira.

92. ARTIKULUA

Estatutu hauek onesten diren datatik edo lizentzia eskuratzen denetik kontatzen hasi eta hilabeteko epean berariaz uko egiten ez duen federatu edo Federazioko kide oro Estatutu hauetan eta horien garapenerako araudian aurreikusitako arbitraje sistemaren eta gatazkak judizioz kanpo ebazteko sistemaren pean jarriko da.

 

XEDAPEN IRAGANKORRAK

Estatutu hauetako 27. eta 37. artikuluetan ezarritako aginte-mugek ez dute eraginik izango estatutu hauek indarrean sartzean lehendik dauden karguetan, eta, ondorioz, kargu horiek beren egungo agintaldiak amaitu ahal izango dituzte. Kargu horiei hurrengo hauteskunde-prozesuetarako bakarrik izango zaizkie aplikagarri estatutuetako aipatu mugak.

 

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

Indargabetuta geratzen dira estatutu hauen inskripzio- eta argitalpen-data arte indarrean egon diren Gipuzkoako BADMINTONA Federazioaren estatutuak.

 

AZKEN XEDAPENAK

Estatutu hauek Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen diren egunaren biharamunean sartuko dira indarrean.

 

DONOSTIA(e)n, 2007ko OTSAILAren 12(e)an

 

 

 
Babesleak
 
 
© 2008 Factor Ideas, Agencia Interactiva